Mi az akkreditálás?

Mi az akkreditálás?

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos megfelelőségértékelési tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ez által az ismételt vizsgálatok ki-küszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról megalkotta a 2015. évi CXXIV. törvényt, mely hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXVIII. törvényt. Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz és jogorvoslati kérelmek intézésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról (a továbbiakban: NAH) és az akkreditálási eljárásról a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Akkreditálási Tanácsról a 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezik. A NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet állapítja meg.

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

A NAH a Nemzeti Akkreditálási Rendszer keretében - az akkreditálásról szóló jogszabályok, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok figyelembevételével - a következő szervezetek, illetve természetes személyek akkreditálhatók:

a) vizsgálólaboratórium,

b) mintavevő szervezet,

c) kalibrálólaboratórium,

d) jártassági vizsgálatot szervező szervezet,

e) terméktanúsító szervezet,

f) irányítási rendszereket tanúsító szervezet,

g) személytanúsító szervezet,

h) ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével,

i) referenciaanyag-gyártó szervezet,

j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy,

k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet,

l) adatvédelmi tanúsító szervezet.

Az adatvédelmi tanúsító szervezet akkreditálási eljárásába szakhatóságként a NAH bevonja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Az akkreditálás önkéntes és nyitott minden szervezet, illetve természetes személy számára, amely/aki tevékenységét pártatlanul és szakszerűen végzi, továbbá eleget tesz a felkészültségre vonatkozó követelményeknek.

Az akkreditálás alapját a NAH-ra és az akkreditálandó szervezetekre vonatkozóan az

MSZ EN ISO/IEC 17000 szabványsorozatok, a nemzetközi és európai akkreditáló szervezetek útmutatói, valamint a NAH által kiadott szakma-specifikus követelmények alkotják. Az akk-reditálásra vonatkozó jogszabályokat, az akkreditálási követelményeket (szabványok, előírások és útmutatók), az akkreditálási és felülvizsgálati eljárások szabályzatát, a díjrendeletet, a minő-sítők és szakértők kiválasztásának szabályait, a jogorvoslatok benyújtásának eljárását, az akk-reditált státuszra való hivatkozás és az akkreditálási jelkép használatának szabályait, az akkre-ditálási követelményeket, továbbá a kérelem formanyomtatványokat a NAH honlapján teszi közzé.

Az akkreditálási eljárások lefolytatását a NAH független külső minősítők, szakértők bevoná-sával végzi. Az akkreditálási eljárásra vonatkozó szabályok megtalálhatók a honlap "Doku-mentumok" rovatában. Az eljárás folyamán a kérelmezőnek a szakmai alkalmasságán túlmenő-en igazolnia kell, hogy hatékony minőségirányítási rendszert működtet. A kérelmező értékelé-se a benyújtott dokumentáció és helyszíni szemlék alapján történik a vonatkozó NAR-01 sza-bályzatban leírtak szerint. Az akkreditált státusz odaítéléséről az Akkreditáló Bizottság szak-véleménye figyelembevételével a NAH főigazgató-helyettese dönt, amelyet közigazgatási határozatban közöl a kérelmezővel. Az akkreditált státusz az akkreditálási határozat melléklet-ében meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozik. Az akkreditálási ha-tározat alapján a NAH akkreditálási okiratot állít ki, melyet a NAH főigazgatója ír alá. Az akkreditált szervezetek az akkreditált státuszra való hivatkozás mellett jogosultak az akkredi-tálási jel használatára is.

Az akkreditált státusz érvényességi időtartama alatt az akkreditált működését a NAH köz-igazgatási eljárás keretében felülvizsgálja. A szervezet, személy felkészültségét a NAH főosz-tályvezetői által kijelölt minősítők, szakértők bevonásával értékeli. A felügyeleti vizsgálati eljárás eredménye alapján a NAH főigazgató-helyettese az akkreditált státuszt fenntartja, in-dokolt esetben részlegesen, illetve teljes körűen felfüggeszti vagy visszavonja.

Az akkreditált státusz 5 évre érvényes, azzal a feltétellel, hogy a szervezet a felügyeleti vizsgá-latokon továbbra is megfelel az akkreditálás követelményeinek.

Az akkreditált a bekövetkezett minden jelentős változásról, amely az akkreditált státuszával kapcsolatos és valamilyen módon státuszát vagy tevékenysége bármely jellemzőjét érinti köte-les a NAH-ot értesíteni.

Az akkreditált kérelmezheti akkreditált területének szűkítését, amelyről a NAH a kérelem be-nyújtását követően dönt. Az akkreditált kérelmezheti akkreditált területének bővítését, amely-nek elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazza a NAH.

Az akkreditált státusz megújítása legkorábban annak lejárta előtt egy évvel kezdeményezhető; elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazza a NAH.

Az akkreditálási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésről szóló Adatkezelési tájékoztató itt érhető el.