A 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján történő kötelező tájékoztatás

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, teleofn- és közvetlen telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes, illetve felügyeleti szerv:

  • Innovációs és Technológiai Minisztérium
  • 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

  • Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Jogorvoslati Iroda
  • 1119 Budapest, Tétényi út 82.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság közszolgálati adatvédelmi szabályzata, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság belső adatvédelmi és adattovábbítási szabályzatának hatályos és teljes szövege, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Alapító okirata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Gazdálkodási adatok

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

2. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) (2016.)

3. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) (2017.)

4. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) (2020.)

5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzéteendő, a vezető állású és vezető beosztású munkavállalók illetményeivel és juttatásaival kapcsolatos adatok.5. 

6. Költségvetési beszámoló

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

6. Elemi költségvetés

2018. év

2019. év

2020. év

7. Személyi juttatásokat érintő adatszolgáltatás

2016. III. negyedév

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

2018. I. negyedév

2019. II. negyedév

2019. III. negyedév

2019. IV. negyedév

2020. I. negyedév

2020. II. negyedév

2020. III. negyedév

8. Felelősségbiztosítás 2017, és felelősségbiztosítási kötvény.2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom