Állásfoglalások

1/2020 Állásfoglalás 2. kiadás

Az akkreditálási eljárások különleges szabályairól a veszélyhelyzet idejére

1/2020 Állásfoglalás

Visszavonva

3/2019 Állásfoglalás

Állásfoglalás az értékelési szakaszra vonatkozó szabályokról 2.kiadás. Hatálybalépés dátuma: 2020.08.03.

2020.07.27.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

2/2019 Állásfoglalás

Az International Accreditation Forum (IAF) 2018. július 4-én közzétette az IAF MD4 dokumentum 2. kiadását, melyet 2019. július 4-től kötelezően alkalmazni kell többek között az irányítási rendszerek információs, kommunikációs technológiákkal (ICT) történő auditálása, tanúsítása esetében.

A NAH értékelései során az ICT-vel történő auditálások ellenőrzését az alábbi szabályok szerint végzi:

- Az ICT technológiák alkalmazását a tanúsító szervezetnek szabályoznia kell.

- Ha a helyszíni auditidő 30%-kát meghaladja az ICT alkalmazás, az auditot 30 nappal előbb a NAH-nak be kell jelenteni.

  • A NAH főosztályvezetője dönt arról, hogy szükséges-e NAH minősítőt kirendelni az audit megfigyelésére. A NAH megfigyelés történhet a tanúsító szervezet telephelyén, vagy távolból.

- A NAH kiemelten értékeli

  • a tanúsító szervezet felhő alapú adatkezelését,
  • az adatbiztonsági intézkedéseit,
  • az auditorok adatkezelési és ICT alkalmazási kompetenciáját,
  • az ICT alkalmazása mellett fellépő kockázatok felmérését, annak megelőzésére, a bevezetett intézkedések kezelésére.

2019. július 17.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1/2019 Állásfoglalás 2. kiadás

Állásfoglalás a módszer-azonosítók használatáról


2019. szeptember 9.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

3/2018 Állásfoglalás

A NAH állásfoglalása módszerváltozás átvezetéséről

1. Jogszabály visszavonása esetén, ha a jogszabályban leírt vizsgálati módszer volt akkreditálva, és a hasonló, de műszaki tartalmában nem azonos szabványos eljárást kíván az akkreditált szervezet alkalmazni, annak átvezetése az érvényben lévő akkreditálási követelmények értelmében csak területbővítés eljárás keretén belül lehetséges.

2. 2018. január 30-án visszavonták a 273/2008/EK rendeletet, amely tartalmazta a referencia-módszert „A tejzsírtisztaság meghatározására trigliceridek gázkromatográfiás elemzésével”. Az akkreditált szervezet a rendeletben megadott módszer helyett csak abban az esetben alkalmazhatja akkreditáltan az MSZ EN ISO 17678:2010 szabványt [Tej és tejtermékek. A tejzsír tisztaságának meghatározása triglicerides gázkromatográfiás módszerrel (referencia-módszer)], ha a két módszer műszaki tartalma igazolhatóan azonos.

2018. augusztus 10.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

2/2018 Állásfoglalás

A NAH állásfoglalása nem szabványos vizsgálati módszerek használata esetén

1. Jogszabályban, a Magyar Élelmiszerkönyvben, a Magyar Takarmánykódexben stb. leírt vizsgálati módszerek használata esetén ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni, validálás nem szükséges, a módszert verifikálni kell.

2. Gyártói vizsgálati módszerek használata esetén ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni; a laboratóriumnak igazolnia kell a módszer validált státuszát és verifikálni kell. Validálás hiányában a módszert validálni kell.

3. Más akkreditált vizsgálólaboratóriumtól a módszer tulajdonosának hozzájárulásával átvett vizsgálati módszer esetében a módszerazonosító tetszőleges, de ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni; a laboratóriumnak igazolnia kell, hogy a módszer validált és a módszert verifikálni kell.

4. Nem akkreditált vizsgálólaboratóriumtól átvett vizsgálati módszer esetében a módszerazonosító tetszőleges, de ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni. Ha a módszer nem validált, akkor a laboratóriumnak el kell végeznie a módszer validálását, igazolt validált státusz esetén a módszer verifikálását.

5. Saját kidolgozású vizsgálati módszerek használata esetén az módszerazonosító tetszőleges (a laboratórium döntése, de következetesen ezt kell használnia), a módszer leírásában a forrást feltüntethetik, de a Részletező Okirat ezt nem fogja tartalmazni. A módszer validálása szükséges.

2018. augusztus 10.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1/2018 Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a Kormány szerkezeti átalakítását követően, az akkreditált szervezetek akkreditált státuszának átszármaztatásával kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adja ki.

Azon akkreditált szervezeteknek, amelyek érintettek a minisztériumok átszervezését követő tulajdonos vagy felügyeletet ellátó változásokban, a változást be kell jelenteni a NAD-102 nyomtatványon, megjelölve a változás jogszabályi hivatkozását.

A NAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. §-a szerinti sommás eljárásban dönt az akkreditált státuszt érintő változásról és átvezeti nyilvántartásában az új adatokat. A bejelentett változásoktól függően a további értékelésre a NAR-01 szabályzat 4.10.3 szakasza rendelkezései szerint kerül sor.

2018. június 5.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1/2016 Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditálással kapcsolatosan a költségvetési szervek vonatkozásában az alábbi állásfoglalást adja ki.

1.) Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében azon költségvetési szervek akkreditálhatóak, amelyek alapító okirata tartalmazza a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. melléklet szerinti „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését.

2.) Az 1.) pontban meghatározott fő szabály alkalmazásán túlmenően azon költségvetési szervek, amelyek alapító okirata a „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését nem tartalmazza az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében abban az esetben akkreditálhatóak, amennyiben jogszabály által előírt feladataik ellátásához kapcsolódóan – azaz nem önálló tevékenységként más funkcióktól függetlenül – végeznek műszaki vizsgálatot és elemzést.

A jelen pontban meghatározott esetben az alapító okirat tartalma tekintetében a jogszabály által előírt feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység megjelölés szükséges. (Az igazgatási jellegű feladat tevékenységhez kapcsolódó megjelölése).

2016. december 13.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom