Állásfoglalások

1/2020 Állásfoglalás 2. kiadás

Az akkreditálási eljárások különleges szabályairól a veszélyhelyzet idejére

1/2020 Állásfoglalás

Visszavonva

3/2019 Állásfoglalás

Állásfoglalás az értékelési szakaszra vonatkozó szabályokról 2.kiadás. Hatálybalépés dátuma: 2020.08.03.

2020.07.27.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

2/2019 Állásfoglalás

Az International Accreditation Forum (IAF) 2018. július 4-én közzétette az IAF MD4 dokumentum 2. kiadását, melyet 2019. július 4-től kötelezően alkalmazni kell többek között az irányítási rendszerek információs, kommunikációs technológiákkal (ICT) történő auditálása, tanúsítása esetében.

A NAH értékelései során az ICT-vel történő auditálások ellenőrzését az alábbi szabályok szerint végzi:

- Az ICT technológiák alkalmazását a tanúsító szervezetnek szabályoznia kell.

- Ha a helyszíni auditidő 30%-kát meghaladja az ICT alkalmazás, az auditot 30 nappal előbb a NAH-nak be kell jelenteni.

  • A NAH főosztályvezetője dönt arról, hogy szükséges-e NAH minősítőt kirendelni az audit megfigyelésére. A NAH megfigyelés történhet a tanúsító szervezet telephelyén, vagy távolból.

- A NAH kiemelten értékeli

  • a tanúsító szervezet felhő alapú adatkezelését,
  • az adatbiztonsági intézkedéseit,
  • az auditorok adatkezelési és ICT alkalmazási kompetenciáját,
  • az ICT alkalmazása mellett fellépő kockázatok felmérését, annak megelőzésére, a bevezetett intézkedések kezelésére.

2019. július 17.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1/2019 Állásfoglalás 2. kiadás

Állásfoglalás a módszer-azonosítók használatáról


2019. szeptember 9.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

3/2018 Állásfoglalás

A NAH állásfoglalása módszerváltozás átvezetéséről

1. Jogszabály visszavonása esetén, ha a jogszabályban leírt vizsgálati módszer volt akkreditálva, és a hasonló, de műszaki tartalmában nem azonos szabványos eljárást kíván az akkreditált szervezet alkalmazni, annak átvezetése az érvényben lévő akkreditálási követelmények értelmében csak területbővítés eljárás keretén belül lehetséges.

2. 2018. január 30-án visszavonták a 273/2008/EK rendeletet, amely tartalmazta a referencia-módszert „A tejzsírtisztaság meghatározására trigliceridek gázkromatográfiás elemzésével”. Az akkreditált szervezet a rendeletben megadott módszer helyett csak abban az esetben alkalmazhatja akkreditáltan az MSZ EN ISO 17678:2010 szabványt [Tej és tejtermékek. A tejzsír tisztaságának meghatározása triglicerides gázkromatográfiás módszerrel (referencia-módszer)], ha a két módszer műszaki tartalma igazolhatóan azonos.

2018. augusztus 10.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

2/2018 Állásfoglalás

A NAH állásfoglalása nem szabványos vizsgálati módszerek használata esetén

1. Jogszabályban, a Magyar Élelmiszerkönyvben, a Magyar Takarmánykódexben stb. leírt vizsgálati módszerek használata esetén ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni, validálás nem szükséges, a módszert verifikálni kell.

2. Gyártói vizsgálati módszerek használata esetén ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni; a laboratóriumnak igazolnia kell a módszer validált státuszát és verifikálni kell. Validálás hiányában a módszert validálni kell.

3. Más akkreditált vizsgálólaboratóriumtól a módszer tulajdonosának hozzájárulásával átvett vizsgálati módszer esetében a módszerazonosító tetszőleges, de ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni; a laboratóriumnak igazolnia kell, hogy a módszer validált és a módszert verifikálni kell.

4. Nem akkreditált vizsgálólaboratóriumtól átvett vizsgálati módszer esetében a módszerazonosító tetszőleges, de ajánlatos az eredeti módszerazonosítót használni. Ha a módszer nem validált, akkor a laboratóriumnak el kell végeznie a módszer validálását, igazolt validált státusz esetén a módszer verifikálását.

5. Saját kidolgozású vizsgálati módszerek használata esetén az módszerazonosító tetszőleges (a laboratórium döntése, de következetesen ezt kell használnia), a módszer leírásában a forrást feltüntethetik, de a Részletező Okirat ezt nem fogja tartalmazni. A módszer validálása szükséges.

2018. augusztus 10.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1/2018 Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a Kormány szerkezeti átalakítását követően, az akkreditált szervezetek akkreditált státuszának átszármaztatásával kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adja ki.

Azon akkreditált szervezeteknek, amelyek érintettek a minisztériumok átszervezését követő tulajdonos vagy felügyeletet ellátó változásokban, a változást be kell jelenteni a NAD-102 nyomtatványon, megjelölve a változás jogszabályi hivatkozását.

A NAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. §-a szerinti sommás eljárásban dönt az akkreditált státuszt érintő változásról és átvezeti nyilvántartásában az új adatokat. A bejelentett változásoktól függően a további értékelésre a NAR-01 szabályzat 4.10.3 szakasza rendelkezései szerint kerül sor.

2018. június 5.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1/2016 Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditálással kapcsolatosan a költségvetési szervek vonatkozásában az alábbi állásfoglalást adja ki.

1.) Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében azon költségvetési szervek akkreditálhatóak, amelyek alapító okirata tartalmazza a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. melléklet szerinti „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését.

2.) Az 1.) pontban meghatározott fő szabály alkalmazásán túlmenően azon költségvetési szervek, amelyek alapító okirata a „041170 Műszaki vizsgálat, elemzés” közszolgálati tevékenység megjelölését nem tartalmazza az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány értelmében abban az esetben akkreditálhatóak, amennyiben jogszabály által előírt feladataik ellátásához kapcsolódóan – azaz nem önálló tevékenységként más funkcióktól függetlenül – végeznek műszaki vizsgálatot és elemzést.

A jelen pontban meghatározott esetben az alapító okirat tartalma tekintetében a jogszabály által előírt feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenység megjelölés szükséges. (Az igazgatási jellegű feladat tevékenységhez kapcsolódó megjelölése).

2016. december 13.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság