Akkreditálási kisokos

                                                                                                                          Tisztelt Látogatónk!

                    Kérjük, jelezze számunkra, hogy mit szeretne tudni az akkreditálással kapcsolatban, milyen információkat jelentessünk meg ebben a rovatban!

                                                                                                 Észrevételeit várjuk a titkarsag@nah.gov.hu címre.

                                                                                                                Segítségét előre is köszönjük!

Akkreditálás

Valamely szervezet, vagy személy valamilyen követelmény(ek)nek való független fél általi megfelelése. Az élet számtalan területén előfordul a fogalom, ennek alapján beszélhetünk diplomáciai, felsőoktatási, egészségügyi, megfelelőségértékelési és más szakterületi akkreditációról.

További részletek az akkreditálásról ITT elérhetők.

Megfelelőségértékelés

A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás.

Megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálása

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése független harmadik fél által (amely a 765/2008/EK rendelet értelmében EU tagállamonként kijelölt egyetlen Akkreditáló Testületet jelent), hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) meghatározott követelmények szerinti elvégzésére.

Akkreditálási kategóriák

 • Ellenőrzés/Inspection
 • Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer hitelesítés (EMAS)/EMAS Verifiers
 • Az üvegházhatású gázok hitelesítése (EU ETS)/Validation and verification (GHG)
 • Irányítási rendszertanúsítás/Management Systems Certification
 • Jártassági vizsgálat/Proficiency Testing Providers
 • Kalibrálás/Calibration
 • Mintavétel/Sampling
 • Orvosi vizsgálólaboratórium/Medical testing
 • Referenciaanyag-gyártó/Reference Material Producers
 • Személytanúsítás/Certification of Persons
 • Terméktanúsítás/Product certification
 • Vizsgálólaboratórium/Testing

Eljárási típusok

Akkreditálási eljárás, bővítési eljárás, újraakkreditálási eljárás, valamint felügyeleti vizsgálati eljárás, rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás.

Értékelő csoport

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás során az értékelési szakaszban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kirendelt, az akkreditálási kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyek együttese. Az Értékelő Csoportot a vezető minősítő vezeti, tagjai lehetnek a minősítők és a szakértők.

Akkreditáló Bizottság

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás során a döntéshozatali szakaszban a nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken szakértőként eljáró javaslattevő pártatlan testület.

Az Akkreditáló Bizottság tagjainak felsorolása ITT elérhető.

Akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek adatbázisa

nah.gov.hu -> „Akkreditált szervezetek” menüpont -> „Kereső funkció”

Helyszíni szemle

A kérelmező, illetve akkreditált szervezet telephelyén, vagy telephelyein elvégzett helyszíni értékelés.

Értékelési szakasz

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás azon szakasza, melynek során az Értékelő Csoport megvizsgálja és kiértékeli, hogy az akkreditálást kérelmező ügyfél felkészült-e, minden vonatkozó akkreditálási követelménynek megfelel-e.

Döntéshozatali szakasz

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszt követő része, melynek során az akkreditáló szerv érdemben dönt az akkreditált státusz odaítéléséről, fenntartásáról, bővítéséről, szűkítéséről, felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy az akkreditálás iránti kérelem elutasításáról.

Határozat

Az eljárás második szakaszának eredményeként a Kérelmezőnek/Akkreditáltnak kiadmányozott hatósági döntés.

Részletező okirat

A határozat részét képező odaítélt műszaki területet meghatározó részletes rész.

Akkreditálási okirat

Az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követően, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által kiadott erre a célra rendszeresített okirat.

Eljárási díj

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet állapítja meg.

NAR-ok

A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben a NAH szabályozó dokumentumai.

NAD-ok

A Nemzeti Akkreditálási Rendszerben alkalmazott formanyomtatványok.

EA, ILAC, IAF és FALB

Az európai regionális (EA - European co-operation for Accreditation) és nemzetközi (ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation, IAF - International Accreditation Forum, FALB - Forum of Accreditation and Licensing Bodies) kölcsönös elismerési együttműködésben érintett szervezetek.


Akkreditáláshoz kapcsolódó egyéb fogalmak

Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogram (röviden: ciklusprogram)

Az akkreditációs ciklus során a megfelelőségértékelő testületnél végzett minősítések sora; az ISO/IEC 17011 szerint meghatározott „assessment programme”.

Akkreditálási jel

Az akkreditált státusz megjelölésére szolgáló olyan jel, amelyet a NAH ad ki az általa akkreditált szervezet vagy természetes személy részére.

Akkreditálási referensek

A NAH belső személyzetéhez tartozó nem vezető beosztású kormánytisztviselők. Feladataikat jelen szabályozás tartalmazza.

Akkreditálási tevékenység

Az akkreditáló testület tevékenysége, amely szerint egy megfelelőségértékelést végző szervezet (továbbiakban: MÉT) megfelelőségértékelési programját (továbbiakban: MÉP) minősíti az EA-1/06 A-AB 2. szinthez tartozó, illetve a 2015. évi CXXIV. akkreditálásról szóló törvényben (továbbiakban: Natv.) felsorolt területeken.

Akkreditáló Bizottsági tagok

A NAH eljárásainak döntéshozatali szakaszaiba bevont azon személyek, akiket a NAH jelen szabályozásban meghatározott feladatokkal bíz meg és hatáskörrel hatalmaz fel.

Az akkreditált megfelelőség értékelő testületek (MÉT) IAF MLA együttes jele

Az IAF MLA jel és az MLA aláíró akkreditálási jelének együttes használata, amelyek közül az utóbbi használatára az akkreditált megfelelőség értékelő testületnek (MÉT) jogosultsága van. Az akkreditált MÉT és az IAF MLA jel együttes használata csak azon IAF MLA aláírók által akkreditált MÉT-ek számára engedélyezett, akik aláírták az IAF MLA jel használatára vonatkozó IAF ML 2:2016 Annex 2 megállapodást.

Az akkreditált megfelelőség értékelő testületek (MÉT) ILAC MRA együttes jele

Az ILAC MRA jel és az MRA aláíró akkreditálási jelének együttes használata, amelyek közül az utóbbi használatára az akkreditált megfelelőség értékelő testületnek (MÉT) jogosultsága van. Az akkreditált MÉT és az ILAC MRA jel együttes használata csak azon ILAC MRA aláírók által akkreditált MÉT-ek számára engedélyezett, akik aláírták az ILAC MRA jel használatára vonatkozó ILAC R7-F1 megállapodást.

CAB

Az MSZ EN ISO/IEC 17011 szerint olyan szervezet, amely megfelelőségértékelési szolgáltatásokat végez és amelynek tevékenysége akkreditálás tárgya lehet.

Döntéshozatali szakasz

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszt követő része, melynek során az akkreditáló szerv érdemben dönt az akkreditált státusz odaítéléséről, fenntartásáról, bővítéséről, szűkítéséről, felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy az akkreditálás iránti kérelem elutasításáról.

EA MLA

Az Európai Akkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Megállapodása (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

ÉCS

Értékelő csoport

Együttes IAF MLA jel

Az IAF MLA jel és az IAF MLA aláíró logójának együttes használata. Az együttes IAF MLA jelet csak az MLA aláírója használhatja az IAF MLA aláírói státuszterülete által lefedett akkreditálási tevékenységekben, és csak az követően, hogy az IAF MLA jel használatára vonatkozó IAF ML 2:2016 Annex 1 megállapodást aláírták.

Együttes ILAC MRA jel

Az ILAC MRA jel és az ILAC MRA aláíró logójának együttes használata. Az együttes ILAC MRA jelet csak az MRA aláírója használhatja az ILAC MRA aláírói státusz területe által lefedett akkreditálási tevékenységekben, és csak az követően, hogy az együttes ILAC MRA jel egy példányát az ILAC titkársága jóváhagyta és az ILAC MRA jel használatára vonatkozó ILAC R7-F1 megállapodást aláírták.

Együttes jel

A termék-, személy- vagy az irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelének és a NAH akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája.

Értékelő Csoport (ÉCS)

Az akkreditálási, akkreditált státusz területének bővítési, felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás során az értékelési szakaszban a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kirendelt, az akkreditálási kérelemmel érintett területen szakértelemmel rendelkező személyek együttese. Az Értékelő Csoportot a vezető minősítő vezeti, tagjai lehetnek a minősítők és a szakértők.

Fellebbezés

Az MSZ EN ISO/IEC 17011 szerint: egy CAB folyamodványa, amelyben kérelmezi, hogy bírálják felül az akkreditáló Hatóság kedvezőtlen döntését, amelyet abban az eljárásban hoz a Hatóság, amelyben a CAB elnyerni kívánja az akkreditált státust.

Gyökérok

Egy probléma valódi oka, amely orvoslásával biztosan megszüntetjük a nem-megfelelőség annak új-bóli előfordulását, továbbá elejét vehetjük sok más potenciálisan kialakuló nem-megfelelőség.

Hatósági eljárás

A Hatóság által lefolytatott, az Ügyfelekre vonatkozó új akkreditálási, akkreditálási státusz megújí-tási, akkreditált státusz területének bővítési, rendszeres és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárások.

Hivatkozás a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszára

A NAH, illetve az akkreditáltak által használatos szöveg, amely megjeleníti a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszát.

IAF MLA

A Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement).

IAF MLA jel

A Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodás (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) jele. Használatát a Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) szabályozza.

ILAC MRA

A Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).

ILAC MRA jel

Az ILAC MRA jel szöveges/ábrás jelként regisztrált, az ILAC tulajdonát képezi. Az ILAC MRA jel az ILAC Kölcsönös Elismerési Megállapodáshoz társul (MRA), és önmagában csak az ILAC és az elismert regionális együttműködési testületek használhatják.Használatát a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement) szabályozza.

Ismételt vizsgálat

Megismételt vizsgálatok vagy kalibrálások, amelyek ugyanazt, vagy más módszert alkalmaznak.

Jártassági vizsgálat (PT)

A laboratórium kalibrálási vagy vizsgálati működésének meghatározása vagy egy ellenőrző szervezet vizsgálati működésének meghatározása laboratóriumok közötti összehasonlítások útján.

Kompetencia

Azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek összessége, amelyek által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.

Kompetens laboratórium

Az akkreditálás alapjául szolgáló MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány követelményeit kielégítő kalibráló laboratórium.

Laboratórium

Jelen szabályozás vonatkozásában laboratórium alatt értendők az  MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványban szereplő szervezetek, az MSZ EN ISO 15189 szabvány szerinti orvosi laboratóriumok.

Laboratóriumok közötti összehasonlítás (ILC)

Ugyanazon vagy hasonló kalibrálási/vizsgálati tárgyon, két vagy több laboratórium vagy ellenőrző szervezet által, előzetesen meghatározott feltételekkel összhangban elvégzett kalibrálások/vizsgálatok megszervezése, végrehajtása és értékelése.

Laboratóriumok közötti összehasonlítást szervező (ILC organizer)

Laboratórium, amelyik felelősséget vállal az összehasonlítás megszervezéséért, lebonyolításáért.

Lefedettségi terv

A konkrét eljárások helyszíni szemle tervezésekor az értékelő csoport tagjai által összeállított értékelendő tevékenység.

Megfelelőségértékelési program (MÉP)

A megfelelőségértékelési program egy dokumentált és a nyilvánosság számára elérhetővé tett követelményeket tartalmazó dokumentum, amely az alábbi tartalmi elemeket tartalmazza:

a) a megfelelőségértékelés tárgya, pl.: termék, folyamat, szolgáltatás, rendszer, személyzet,
b) azon követelmények, melyekkel szemben a megfelelőséget értékelik,
c) a módszer, ami alapján a megfelelőséget meghatározták, pl. vizsgálat, ellenőrzés vagy auditálás, és bármely olyan tevékenység, ami a megfelelőséget biztosítja,
d) bármely az PT által a MÉT-tel szemben meghatározott követelmény és bármely speciális alkalmazás vagy értelmezés/magyarázat, ha alkalmazható,
e) Az ISO/IEC 17011 bármely speciális alkalmazása vagy értelmezése/magyarázata, ha alkalmazható.

Megfigyelő helyszíni szemle (witness audit)

az ISO/IEC 17011 szerint meghatározott „witnessing”."

MÉP önértékelés

A MÉP akkreditálás követelményeknek való megfelelőségértékelése a PT vagy a MÉT által.

Metrológiai visszavezethetőség

A mérési eredménynek azon tulajdonsága, hogy az eredmény egy referenciához (SI nemzetközi mértékegységrendszer) kapcsolódik a kalibrálások dokumentált, megszakítatlan láncán keresztül, ahol minden láncszem hozzájárul a megfelelő módszerrel kiszámított mérési bizonytalansághoz.

MÉT PT általi elismerése

PT általi elismerés azt jelenti, hogy az PT elfogadja a MÉT által kiadott tanúsítványokat és jelentéseket, azért, hogy megerősítse, hogy a vizsgálat vagy kalibrálás eredménye, egy termék, egy folyamat, egy szolgáltatás, egy rendszer, vagy egy személy megfelel a MÉP követelményeinek. Ennek eredményeként, a MÉT képes a MÉP által lefedett megfelelőség értékelési tevékenységet végezni vagy joga van használni a PT védjegyét.

Minőségirányítási vezető

A NAH által működtetett és fenntartott és folyamatosan fejlesztett minőségirányítási rendszerével kapcsolatos feladatok ellátására kinevezett személy.

Minősítők

A NAH eljárásainak értékelési szakaszaiba bevont azon személyek, akiket a NAH jelen szabályzat 4.1.2.2. pontjában leírt feladatokkal bíz meg és hatáskörrel hatalmaz fel.

NAR (Nemzeti Akkreditálási Rendszer) dokumentumok

A NAH által a minőségirányítási rendszer részeként definiált minden olyan eljárás és/vagy szabályzat, amely a NAH működését szabályozza.

Nem elfogadható eredmény

a PT/ILC program során kapott eredmények statisztikai kiértékelése során az adott eredmény az előre meghatározott tartományon kívül esik (vizsgálatnál: |z| ≥ 3, kalibrálásnál: |En| >1).

Panasz

Az MSZ EN ISO/IEC 17011 szerint "Bármely szervezet vagy személy részéről az akkreditáló hatósággal szemben kifejezett olyan elégedetlenség, amely nem fellebbezés az akkreditáló hatóság, vagy egy akkreditált megfelelőségértékelést végző szervezet (Conformity Assesment Bodies) (a továbbiakban: CAB) tevékenysége miatt, mely választ igényel.

Rendszer speciális követelmények a MÉT-ek számára

Az PT határozza meg a MÉT számára a speciális, egyedi követelményeket. Ezek nem lehetnek ellentétesek vagy nem zárhatják ki az akkreditációs szabványban foglalt követelményeket.

Rendszer speciális követelmények az akkreditáló testületek számára

A PT által az ISO/IEC 17011 szabvány bármely követelményének speciális alkalmazása egy sajátos MÉP-ra (pl.: speciális kompetencia kritérium a minősítőknek, értékelési kritérium, speciális részletek az értékelő jelentésben stb.). Ezek nem mondhatnak ellent vagy nem zárhatnak ki semmilyen követelményt, amelyeket az ISO/IEC 17011 szabvány, 765/2008 EU rendelet, EA/ILAC/IAF kötelező dokumentumok tartalmaznak. E követelmények elfogadásáról szóló végleges döntést nemzeti szinten a NAH, vagy több nemzetet érintő esetekben az EA közgyűlése hozza meg.

Rendszertulajdonos (program tulajdonos) (PT)

A PT egy olyan azonosítható szervezet, aki kifejlesztette a MÉP-ot és felelős a rendszer tervezésért, fejlesztéséért.

Példák lehetséges program tulajdonosra:

a) szabványosító szervezetek
b) megfelelőségértékelő szervezetek – (MÉT-ek)
c) olyan szervezetek, melyek a MÉT által nyújtott szolgáltatásokat használják,
d) olyan szervezetek, akik megveszik vagy eladják a megfelelőségértékelési tevékenységeket;
e) gyártók vagy egyesületek, aki kifejlesztették a saját megfelelőségértékelési rendszerüket.

Szakértők

A NAH eljárásainak értékelési szakaszaiba bevont azon személyek, akiket a NAH jelen szabályzat 4.1.2.3. pontjában leírt feladatokkal bíz meg és hatáskörrel hatalmaz fel.

Szemleterv

Az adott eljárás helyszíni vizsgálatának részletes leírása; az ISO/IEC 17011 szerint meghatározott „assessment plan”.

Szöveges hivatkozás az akkreditált státuszra

A NAH által odaítélt akkreditált státuszra történő hivatkozás meghatározott szöveg megjelenítésével, amely tartalmazza az akkreditált státusznak az akkreditálási okiraton feltüntetett nyilvántartási számát és az akkreditálási területet.

SZTT

A NAH időszakosan működő, konkrét feladatokra létrehozott szakmai véleményező, javaslattevő szerve.

TÉR (Teljesítmény Értékelő Rendszer)

A NAH hatósági működése folyamán egy olyan egységes teljesítmény értékelő rendszer, mely kormányzatilag meghatározott módon és időközönként kerül elkészítésre; webes felületen keresztül.

Ügyfél

Az akkreditálást kérelmező, illetve az akkreditált szervezetek és akkreditált természetes személyek.

Vezető minősítők

A NAH eljárásainak értékelési szakaszaiba bevont azon személyek, akiket a NAH jelen szabályzat 4.1.2.1. pontjában leírt feladatokkal bíz meg és hatáskörrel hatalmaz fel.