ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

Mi az akkreditálás?

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ez által az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgál-tatások többszöri megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról megalkotta a 2015. évi CXXIV. törvényt, mely hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXVIII. törvényt. Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz és jogorvoslati kérelmek intézésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eltéré-sekkel kell alkalmazni. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Akkreditálási Tanácsról a 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezik. A NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet állapítja meg.

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

A NAH a Nemzeti Akkreditálási Rendszer keretében - az akkreditálásról szóló jogszabályok, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok figyelembevételével - a következő szervezetek, illetve természetes személyek akkreditálhatók:

a) vizsgálólaboratórium,

b) mintavevő szervezet,

c) kalibrálólaboratórium,

d) jártassági vizsgálatot szervező szervezet,

e) terméktanúsító szervezet,

f) irányítási rendszereket tanúsító szervezet,

g) személytanúsító szervezet,

h) ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével,

i) referenciaanyag-gyártó szervezet,

j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természe-tes személy,

k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet

Az akkreditálás önkéntes és nyitott minden szervezet, illetve természetes személy számára, amely/aki tevékenységét pártatlanul és szakszerűen végzi, továbbá eleget tesz a felkészültségre vonatkozó követelményeknek.

Az akkreditálás alapját a NAH-ra és az akkreditálandó szervezetekre vonatkozóan az MSZ EN ISO/IEC 17000 szabványsorozatok, a nemzetközi és európai akkreditáló szervezetek út-mutatói, valamint a NAH által kiadott szakma-specifikus követelmények alkotják. Az akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat, az akkreditálási követelményeket (szabványok, előírások és útmutatók), az akkreditálási és felülvizsgálati eljárások szabályzatát, a díjrendeletet, a minősítők és szakértők kiválasztásának szabályait, a jogorvoslatok benyújtásának eljárását, az akkreditált státuszra való hivatkozás és az akkreditálási jelkép használatának szabályait, az akkreditálási követelményeket, továbbá a kérelem formanyomtatványokat a NAH honlapján teszi közzé.

Az akkreditálási eljárások lefolytatását a NAH független külső minősítők, szakértők bevonásával végzi. Az akkreditálási eljárásra vonatkozó szabályok megtalálhatók a honlap "Dokumentumok" rovatában. Az eljárás folyamán a kérelmezőnek a szakmai alkalmasságán túlmenő-en igazolnia kell, hogy hatékony minőségirányítási rendszert működtet. A kérelmező értékelése a benyújtott dokumentáció és helyszíni szemlék alapján történik a vonatkozó

NAR-01 szabályzatban leírtak szerint. Az akkreditált státusz odaítéléséről az Akkreditáló Bizottság szakvéleménye figyelembevételével a NAH főigazgató-helyettese dönt, amelyet közigazgatási határozatban közöl a kérelmezővel. Az akkreditált státusz az akkreditálási határozat mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozik. Az akkreditálási határozat alapján a NAH akkreditálási okiratot állít ki, melyet a NAH főigazgatója ír alá. Az akkreditált szervezetek az akkreditált státuszra való hivatkozás mellett jogosultak az akkreditálási jelkép használatára is.

Az akkreditált státusz érvényességi időtartama alatt az akkreditált működését a NAH közigazgatási eljárás keretében felülvizsgálja. A szervezet, személy felkészültségét a NAH főosztályvezetői által kijelölt minősítők, szakértők bevonásával értékeli. A felügyeleti vizsgálati eljárás eredménye alapján a NAH főigazgató-helyettese az akkreditált státuszt fenntartja, indokolt esetben részlegesen, illetve teljes körűen felfüggeszti vagy visszavonja.

Az akkreditált státusz 5 évre érvényes, azzal a feltétellel, hogy a szervezet a felügyeleti vizsgálatokon továbbra is megfelel az akkreditálás követelményeinek.

Az akkreditált az általa elhatározott és bekövetkező, valamint a további bekövetkezett minden jelentős változásról, amely az akkreditált státuszával kapcsolatos és valamilyen módon státuszát vagy tevékenysége bármely jellemzőjét érinti köteles a NAH-ot értesíteni.

Az akkreditált kérelmezheti akkreditált területének szűkítését, amelyről a NAH a kérelem benyújtását követően dönt. Az akkreditált kérelmezheti akkreditált területének bővítését, amelynek elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazza a NAH.

Az akkreditált státusz megújítása legkorábban annak lejárta előtt egy évvel kezdeményezhető; elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazza a NAH.