ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft.

Tanúsítási Divízió

(NAH-6-0048/2015)

Cím: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 6., 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Tel: +36-30-999-9549

Fax: +36-1-445-0414

Email: akos.szucs@hunguard.hu

Web: www.hunguard.hu

Szűcs Ákos

ügyvezető igazgató

Akkreditált tevékenység:


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerint akkreditálva:


- informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek,

- informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek,

- zárt elektronikus információs rendszerek, 

- digitális archiválást végző alkalmazások, 

- papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek, 

- elektronikus aláírási termékek, 

- elektronikus aláírási rendszerek,

- eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás területre.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Bővített Részletező Okirat (1)

Szűkített Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (4)

Megjegyzések:

1. A NAH 2016. szeptember 7-i határozatával elrendelt akkreditált státusz területének bővítése.
2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
3. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. február 15-i határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése és jogszabály módosítás átvezetése.
4. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. február 8-i határozata alapján címváltozás és nyilvántartási szám átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-6-0048/2015

Státusz kezdetének napja: 2015-01-14 Státusz lejáratának napja: 2019-01-13