ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szakértői Főosztály

Kriminalisztikai Szakértői Osztály

(NAT-1-1686/2012)

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

Tel: +36 (1) 477-2170

Fax: +36 (1) 477-2169

Email: bszki@orfk.police.hu

Web: www.bszki.hu

Halmai János

osztályvezető

Akkreditált tevékenység:

lövedék, fegyver (légfegyver, hátultöltő lőfegyver, elöltöltő lőfegyver, gáz- és riasztófegyver), töltény (töltényhüvely, csappantyú, lőpor, lövedék) laboratóriumi vizsgálata,

kézírás, aláírás szövegezési, makro- és elhelyezési, általános és különös sajátosságok laboratóriumi vizsgálata

lövedékek, töltényhüvelyek,. lábbeli nyom, feszítési eszköznyom laboratóriumi összehasonlító vizsgálata,

zárszerkezetek laboratóriumi nyomtani vizsgálata

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Bővített részletező okirat

Megjegyzések:

1. 2015.10.07-én az akkreditált terület bővítve:
lövedékek, töltényhüvelyek,. lábbeli nyom, feszítési eszköznyom laboratóriumi összehasonlító vizsgálata,
zárszerkezetek laboratóriumi nyomtani vizsgálata
területekkel.

Akkreditálási okiratszám: NAT-1-1686/2012

Státusz kezdetének napja: 2012-10-31 Státusz lejáratának napja: 2016-10-30