ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

Megalakult a NAH első Szakmai Tanácsadó Testülete az orvosi vizsgáló laboratóriumok szakterületén

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság főigazgatója 2018. január 18-án az orvosi vizsgáló laboratóriumok (OVL) szakterületén létre hozta a NAH első Szakmai Tanácsadó Testületét, amely az MSZ EN ISO/IEC 17011 szabványnak megfelelően biztosítja a szakértői közreműködést az akkreditálást közvetlenül érintő kérdésekben.

A NAH mellett működő pártatlan és független szakmai szakértő testület létrehozásának célja az orvosi laboratóriumok akkreditációjával összefüggő szakmai vonatkozásokkal, elsősorban az MSZ EN ISO 15189 és az MSZ EN ISO 22870 szabványokkal kapcsolatos tanácsadás a NAH számára, valamint javaslattétel a szabványok alkalmazása során felmerülő, elvi és gyakorlati jellegű kérdésekben.

Tagjai az alábbi területek kompetens szakemberei, akik a testületben pártatlanul és függetlenül végzik tevékenységüket:

o Orvosi Laboratóriumi Szakmai Tagozat és Tanács (Szakmai Tagozat) képviselői;

o Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT) képviselői;

o az adott szakterület érdekelt szakemberei;

o hatóság/ok;

o tudomány;

o külső jártasság vizsgáló szervezet;

o gazdaság.


Img 20180118 140321


Az orvosi laboratóriumok Szakmai Tanácsadó Testülete az alábbi fő feladatokat látja el:

- közreműködés az akkreditálás speciális követelményeinek és útmutatóinak kidolgozásában;

- közreműködés az európai és nemzetközi akkreditálási útmutatók tervezeteinek véleményezésében;

- közreműködés az akkreditálásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel szemben támasztott szakmai és összeférhetetlenségi követelmények kidolgozásában és véleményezésében;

- szükség szerint új szakterületek akkreditálási rendszerének kidolgozásában való részvétel.


2018.01.22.