ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatók!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelen adatvédelmi tájékoztatójában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a NAH honlapjának látogatóit a Hatóság adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről és a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.
A NAH a honlap használata során a személyes adatok kezelése tekintetében a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően az alábbiak alapján biztosítja az adatok kezelését.

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A NAH felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a NAH honlapjának üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az adatkezelés megfelelősségét a NAH kinevezett adatvédelmi tisztviselője figyelemmel kíséri.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A NAH honlap böngészőjének bezárásakor automatikusan törlődik.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Személyes adatokat harmadik személynek a NAH, mint adatkezelő nem ad át. Törvényben előírt, kötelező adattovábbítás esetén a NAH az egyes hatósági megkeresések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság ellen.
A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

Egyéb tájékoztatás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által üzemeltetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szellemi tulajdonát képezi, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan, amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel keresse az üzemeltető titkárságvezetőjét az alábbi elektronikus levélcímen: titkarsag@nah.gov.hu

Tudomásul veszem a fentieket

NAR-Dokumentumok

NAR szabályzatok

NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata (5. kiadás, 2017. július 10.)

NAR-02 Szabályzat a szabvány- és jogszabály változások kezelésére (2. kiadás, 2018. április 3.)

NAR-03 Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban (3. kiadás, 2016. augusztus 22.)

NAR-06 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásba bevont személyek kompetencia követelményei, képzése és teljesítményének értékelése (3. kiadás, 2018. május 16.)     Mellékletek...

NAR-08 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelképének használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai (6. kiadás, 2018. március 12.) Mellékletek...

NAR-18 Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére (1. kiadás, 2016. április)

NAR-19 A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása (1. kiadás, 2016. április)

NAR-24 Más tagországok által akkreditált, vagy engedélyezett EMAS hitelesítők felügyelete (2. kiadás, 2018. január 08.)

NAR-25 Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata  (4. kiadás, 2018. május 15.)     Mellékletek...

NAR-30 Szabályzat az irányítási rendszer tanúsító testületek teljesítmény mutatóinak adatszolgáltatásához (1. kiadás, 2016. április 25.) 

NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata (3. kiadás, 2018. április 19.)

NAR-32 EU ETS hitelesítő szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása (1. kiadás, 2016.augusztus 22.)

NAR-35 Szabályzat új akkreditálási tevékenységek felvételére és az akkreditálási követelmények változásának bevezetésére (1. kiadás, 2016. augusztus 22.)

NAR-36 Metrológiai visszavezethetőség  (1. kiadás, 2018. április 16.)

NAR-54 Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos kérelmek kezelése (5. kiadás, 2018. május 14.)  Melléklet

NAR-85 A döntéshozatali szakasz szabályzata (6. kiadás, 2018. május 7.)

NAR-86 Szakmai Tanácsadó Testületi ügyrendje (4. kiadás, 2018. május 15.)

NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje (2. kiadás, 2016. december 2.) 


Az egyes akkreditálási kategóriákra vonatkozó követelmények (jogszabályok, előírások, útmutatók, szabályzatok) (NAH, EA, ILAC, IAF)


Vizsgálólaboratóriumok

Mintavevő szervezet

Kalibrálólaboratóriumok

Jártassági vizsgálatot szervezők

Terméktanúsító szervezetek

Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek

Személytanúsító szervezetek

Ellenőrző szervezetek

Referenciaanyag-gyártó szervezet

EMAS hitelesítők

EU ETS hitelesítők